Boyun Düzleşmesi Nedir?
Haziran 12, 2017
Mezoterapi nedir?
Haziran 12, 2017

Hakkari

toplusms-gondermek-artik-cok-kolayHAKKARİ

Hakkâri ili, Türkiye topraklarının 1/5’ini bünyesinde barındıran Doğu Anadolu Bölgesi’nin Hakkâri Bölümü’nde yer alır. İl Doğudan Türkiye-İran sınırı ve güneyden Türkiye Irak devlet sınırı ile çevrelenmiştir. İki ayrı devletle sınırı olan ilin kuzeyinde Van ilinin Başkale ve Gürpınar ilçeleri, batısında Şırnak ilinin Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yer almaktadır. Genel karakteristiğini yüksek dağların belirlediği ilin denizden yüksekliği ortalama 2000 metrelerin üzerindedir. Güney Doğu Toroslar dağ silsilesinin etkisinde olan Hakkâri de irili ufaklı birçok yüksek dağ bulunmaktadır. İlin toplam alanının büyük bir bölümünü kaplayan dağlar, İl alanının %87,6’sına tekabül etmektedir.n bileşenlerinin görüldüğü bir yöre olduğu ve bu bileşenlerin iklim elemanlarına yansıdığı görülmektedir. Bölgenin doğusuna ve kuzeydoğusuna doğru gidildikçe karasallığın şiddeti artmasına karşılık, güneydoğusuna gidildiğinde bu etki özellikle de alçak kesimlerde tedrici olarak azalmaktadır. Bölgenin denizlerden uzaklaşması, yükseltisinin artması ve bunun yanında yaz ve kış devrelerinde farklı hava kütlelerinin tesiri altında kalması dolayısıyla kışların çok uzun şiddetli ve karlı, yaz mevsiminin ise çok kısa ve oldukça sıcak geçmesine neden olmaktadır. Hakkâri’nin ikliminde, enlem, bakı ve topografya şartlarıyla ilişkili olarak, kısa mesafelerde değişiklikler göze çarpar. İlde geniş alanları kaplayan dağlar, yüksek platolar ve bunların arasında uzanan depresyonlar, kısa mesafelerde birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu arızalı rölyef ve yükselti farkından kaynaklanan yerel iklim tipleri ortaya çıkmıştır Hakkâri ili meteorolojik elemanlar açısından incelendiğinde ilde başta sıcaklık ve yağış olmak üzere, birçok değişken ili kısmen de olsa çevresinden farklılaştırmaktadır. 42 yıllık rasat verilerinden anlaşıldığı kadarıyla ilde ortalama sıcaklığın 10 °C, en düşük ortalama sıcaklığın -4,9 °C ile Ocak ayında ve en yüksek ortalama sıcaklığın ise 30,7 °C ile Temmuz ayında gerçekleştiği görülmektedir. Ortalama yüksek ve ortalama düşük sıcaklık değerlerine bakıldığında ise, yüksek sıcaklık değerlerinin 30,7 °C ile Temmuz ve Ağustos aylarında, düşük sıcaklık değerlerinin ise -8,4 °C ile Ocak ayında gerçekleştiği görülmektedir. Yağış değerleri açısından oldukça olumlu bir tablo gösteren ilde yıllık yağış miktarı 789,4 mm gibi oldukça yüksek sayılan bir miktarı ifade etmektedir. Yağışın aylara göre ortalama değerine bakıldığında 131,7 mm ile en yağışlı ayın Nisan ayı olduğu ve en az yağışlı ayın ise 1,9 mm ile Ağustos ayı olduğu görülmektedir. Yaz ayları en az yağışın düştüğü mevsim olmasına karşın en yağışlı mevsim ilkbahardır. Toplam yağışın %40,2’si bu mevsimde düşmektedir. (Top,2011)   İlde yıllık ortalama yağış miktarı 789,4 mm Ortalama kar yağışlı gün sayısı 43,3 ortalama karla örtülü gün sayısı 113,3 tür. Ortalama yılık rüzgâr hızı ise 1,7 m/s Yıllık ortala Bağıl Nem ise%54’tür.

Ekonomik Yapı

Hakkâri ekonomisinin genel yapısına bakıldığında tarımın özelliklede hayvancılığın hâkim ekonomik faaliyet kolu olduğu görülmektedir. Hakkâri tarım sektöründe çalışanların en fazla ancak tarımsal faaliyetlerin en az geliştiği illerden biridir. Faal nüfusun %90 tarımla(hayvancılık ve ormancılık) ile uğraşır. Ova ve vadiler verimli ise de iklimin çok sert ve arazinin engebeli oluşu, akarsuların derin vadilerden akışı ve sulamaya elverişli olmaması sebebiyle geniş çapta tarla tarımı sadece Yüksekova’nın Gevar Ovası’nda yapılmaktadır. (Hakkâri Tarım İl Müdürlüğü 2009)Arıcılığın önemli bir uğraş olduğu ilde 99.015 arı kovanının bulunması rakamsal olarak il genelinde arıcılığın geliştiğini kanıtlamaktadır. Sanayi sektöründe Hakkâri ilinde önemli bir gelişme kaydedilememiştir. Zira 2009 verilerine göre çalışan nüfusun sadece %1.5’u sanayi sektöründe çalışmaktadır. Hizmet sektörünün payı geçmiş yıllarla kıyaslandığında hızla arttığı görülmektedir. İlde tarımdan ciddi bir kaçış ve hizmet sektöründe ciddi bir artış görülmektedir. Hakkâri’nin ekonomisinde tarım faaliyetinden sonra en önemli payı ticaret temsil etmektedir. Çevredeki kırsal alanlardan şehre getirilerek satılan başlıca ürünler: tahıllar, sebze, fasulye, patates, elma, ceviz ve hayvansal ürünlerdir. Hakkâri’nin yer altı kaynakları arasında ise sadece Titanyum ve krom bulunmaktadır.

Hakkari tarihçesi

Bugün Hakkâri olarak bilinen şehrin bilinen eski adı Çölemerik’tir. MÖ 7000 yılından bu yana sürekli bir yerleşme yeri olan Hakkâri yöresinin adına ilişkin ilk bilgilere X. Yüzyıl Arap tarih ve coğrafya kaynaklarında rastlanmıştır. Ünlü Arap tarihçisi İbni Havsal; “Yöredeki Hakkâri yani Herkiyan(güçlü savaşçı) anlamına gelen ve o coğrafyada yaşayan boyların adıdır” diye yazmıştır. Bir başka ifade de : “Hakkâri, eski çağalarda burada hüküm süren Hakar adlı bir Sümer boyundan gelmiştir. Araplar bunu Hakkariye, Türkler ise Hakkâri şeklinde söylemiştir.” Şeklinde bir kayıt vardır. Eski coğrafya kitaplarında ise “Hekkari” şeklindedir.
Bölgenin tarihi Paleolitik Çağ’a kadar uzanır. İl sınırları içinde çeşitli yerlerde bulunan kaya resimlerinin Neolitik Çağ’da yapıldığı bilinmektedir. MÖ 6. yüzyıl başlarına kadar bölgeye Urartular egemen olmuşlar, çevrenin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir örgütlenme gerçekleştirerek bölgede sivil ve askeri amaçlı “Ordu Yolu” diye adlandırılan ve belirli bir kesimi günümüze ulaşan bir ulaşım ağı kurmuşlardır. Urartu toprakları zaman zaman Asur tehdidini yaşamış, MÖ 560 yılında Med saldırısı ile tarihten silinmiştir. Urartularla birlikte Asurluları da yok eden Medler, Pers istilası ile yok olmuştur. Perslerin egemenliği ise Büyük İskender tarafından silinmiştir. Büyük İskender’den sonra Seleukos Krallığı’nın, İran’da bir krallık kuran Partların, Sasanilerin ve Müslüman Arapların hâkim olduğu yörede daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi dönemleri yaşanmıştır.
Hakkâri 1536’da Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte Osmanlı egemenliğine girmiş ve Hakkâri adıyla anılmıştır. 1847 yılına kadar Osmanlı idaresinde “hükümet” statüsünde Hakkâri Beyleri tarafından yönetilen Hakkâri önce Erzurum Vilayeti’ni sonra Van Vilayeti’ne bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiş daha sonra kendi başına bir vilayet olmuştur. 1926’da Van’ın bir ilçesi olan Hakkâri 1936’da tekrar il statüsüne kavuşmuş ve Çölemerik ise kesin olarak, Hakkari ilinin Merkez ilçesi olmuş ve bu günkü konumunu kazanmıştır. Top,M.(2011).Hakkari.Ankara: Anıt Matbaa.

 

Hakkari Toplu Sms, Toplu Sms